Apel de proiecte pentru ONG-uri Apel de proiecte pentru ONG-uri

Cronicari Digitali

REGULAMENT OFICIALCUPRINS

I. INFORMAȚII GENERALE
II. INFORMAȚII SPECIFICE
1. Structura competiției
2. Bugetul competiției
3. Durata proiectelor
4. Eligibilitatea aplicanților
5. Cererea de finanțare și depunerea acesteia
6. Eligibilitatea cererii de finanțare și evaluarea proiectelor
7. Documente și Anexele obligatorii depunerii aplicației
8. Eligibilitatea cheltuielilor
9. Transmiterea documentelor suport pentru proiectul declarat câștigător
10. Prelucrarea datelor cu caracter personal
11. Alte drepturi și obligații

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Campania națională Cronicari Digitali își propune anual să deruleze proiecte de informare și promovare a patrimoniului cultural către un public tânăr și foarte tânar.

Obiectivele sunt cunoșterea, recunoșterea, respectarea și contribuția la protecția și dezvoltarea patrimoniului cultural, văzut ca parte esențială din identitatea individuală, locală, națională și a omenirii în ansamblu.

Canalele de comunicare selectate (accent pe Social Media omnichannels), mixul categoriilor de patrimoniu aduse în atenția publică (patrimoniul imaterial, patrimoniul material mobil și imobil), colaborările cu experți, pasionați de patrimoniu așezați în legatură directă cu lideri de opinie ai noi generații sunt parte din fiecare plan de comunicare asumat de campanie.

Derularea proiectului se realizează de către Zaga Brand, alături de Institutul Național al Patrimoniului, cu spijinul companiilor care susțin activitățile din campanie.

Kaufland România, partener principal al campaniei Cronicari Digitali, lansează astfel apelul de proiecte pentru ONG-uri, parte din campania națională de promovare a patrimoniului cultural Cronicari Digitali 2020.

Apelul este un instrument de finanțare comunitară lansat de Kaufland România și organizat de agenția Zaga Brand, alături de Institutul Național al Patrimoniului. În cadrul competiției va fi finanțat proiectul care răspunde cel mai bine obiectivelor și cerințelor prezentului apel, respectiv cel mai bun proiect de promovare a patrimonului, derulat de catre un ONG.

Scopul principal al competiției este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale și fundațiile să dezvolte și să implementeze proiecte prin care să contribuie la salvarea și protejarea patrimoniului cultural din România care să aibă în componență și acțiuni de comunicare, informare și promovare astfel încât să încurajeze dezvoltarea de noi inițiative dedicate patrimoniului cultural.

Proiectele de promovare înscrise în competiție pot viza orice tip de proiect derulat în relație directă cu un obiectiv de patrimoniul material sau imaterial, de amploare mică sau mare, locală, regională sau națională.

Pot aplica în cadrul competiției doar organizațiile non-guvernamentale și fundațiile cu personalitate juridică, cu sediul social în România.

Proiectul de promovare declarat câștigător care va obține finanțare va putea fi implementat în intervalul februarie-august 2021.

 

II. INFORMAȚII SPECIFICE

1. STRUCTURA COMPETIȚIEI

Competiția se desfășoară printr-un apel de proiecte lansat în data de 11 noiembrie 2020, dată la care se va da start inscrierilor proiectelor și se va încheia la data de 20 decembrie 2020.

Regulamentul acestei competiții va putea fi regăsit pe site-ul www. CronicariDigitali.ro în cadrul Competiției Naționale Cronicari Digitali 2020, sectiunea Apel de proiecte pentru ONG-uri.

a) LANSARE APEL DE PROIECTE:

În data de 11 noiembrie 2020 se va anunța Competiția Națională Cronicari Digitali 2020 – Secțiunea Apel de proiecte pentru ONG-uri pe pagina de facebook Cronicari Digitali https://www.facebook.com/cronicaridigitali. Entitățile care vor dori să participe la competiție vor trebui sa completeze formularul de înscriere urmând linkul din anunțul de start al competiției și să urmeze pașii de depunere ai proiectului stipulați în acest regulament la punctul I. 1 b). Apelul de proiecte va fi anunțat și pe pagina de facebook Kaufland România https://www.facebook.com/kaufland.romania și pe pagina de facebook a Institutului Național al Patrimoniului https://www.facebook.com/Patrimoniu.

b) ÎNSCRIERE ȘI DEPUNERE PROIECTE:

Pentru înscrierea și depunerea proiectelor în cadrul Competiției Naționale Cronicari Digitali 2020 – Secțiunea Apel de proiecte pentru ONG-uri se vor urma pașii de mai jos:

Pas 1Regulament și documente necesare

->accesați linkul din anunțul de pe Facebook (link) sau direct website-ul cronicaridigitali.ro, secțiunea Apel proiecte pentru ONG-uri pentru a parcurge Regulamentul și a descărca toate anexele necesar a fi completate

Pas 2Depunere proiect

-> Până în data de 20 decembrie 2020 ora 12:00 va trebui depusă documentația solicitată prin acest Regulament pentru proiectul pe care l-ați înscris în competiție. Documentația va fi transmisă în formatele solicitate în acest Regulament la adresa de e-mail office@zagabrand.ro, în atenția Project manager,  Dina Dănilă. Veți primi un e-mail de confirmare a depunerii proiectului și un numar de înregistrare.

Atentie! Proiectul trimis intră în competiție doar dacă ați primit un e-mail de confirmare de pe adresa office@zagabrand.ro în care ați primit un număr de înregistrare al proiectului în competiție și dacă ați completat documentele de înscriere din Pasul 1.

Documentele necesare pentru depunerea proiectului se regăsesc la capitolul II, punctul 7.

c) JURIZARE ȘI COMUNICARE REZULTATE:

În data de 17 ianuarie 2021 se va anunța aplicantul câștigător. Lista cu punctajele obținute de fiecare proiect/aplicant în parte, va fi, de asemenea publicată pe site-ul www. CronicariDigitali.ro în cadrul Competiției Naționale Cronicari Digitali 2020, secțiunea Apel de proiecte pentru ONG-uri.

Evaluarea proiectelor înscrise în competiție și alegerea aplicantului câștigător se va face de către un juriu format din reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului, Kaufland România și din partea Organizatorului, respectiv managementul proiectului Cronicari Digitali asigurat de Zaga Brand.

Criteriile de punctare includ:

 1. Oportunitatea proiectului/ DE CE? – 10% din total punctaj

Necesitatea specifică abordată, descrierea obiectivului de patrimoniu cultural selectat de ONG, oportunitatea realizarii proiectului de comunicare.

 1. Documetarea/ CARE ESTE EXPERTIZA? – 10% din total punctaj

Selectarea surselor de documentare, relevanța informațiilor colectate, modul de utilizare a informațiilor în scopul atingerii obiectivelor de comunicare

 1. Strategia de comunicare/ UNDE VREM SĂ AJUNGEM- 20% din punctajul total

Definirea obiectivelor de comunicare (măsurabile, cât mai clare) și a publicului țintă, formularea mesajelor personalizate pe publicurile țintă identificate, selectarea canalelor de comunicare de utilizat în proiect, stabilirea criteriilor de evaluare a rezultatelor, selecția de Key Opinion Leaders- experți pe tema abordată de proiect, lideri de opinie din comunitatea căreia i se adresează proiectul, creatori de conținut, presă etc.

 1. Planul de acțiuni de comunicare/ CUM AJUNGEM ACOLO? – 25% din total punctat

Descrierea etapelor campaniei, a acțiunilor per fiecare canal de comunicare selectat, pe perioade de timp setate, cu inserarea de acțiuni de re-evaluare și re-ajustare și anticiparea dificultăților.

 1. Bugetare/ CE COSTURI AVEM- 15% din total punctaj (pe Model atasat)
 2. Sustenabilitatea proiectului de comunicare/ CONTINUITATE& REPLICABILITATE- 15% din total punctaj

Posibilitatea de replicare și continuare a comunicariii, reculul generat prin acțiunile inserate în planul de comunicare care poate produce efecte și după finalul implementării.

 1. Ingeniozitate/ Creativitate/ – 5% din punctajul total

Identificarea unor metode originale de comunicare, adaptarea planului de comunicare utilizand modele din domenii care performează de mult în zona de comunicare (branduri, festivaluri, servicii), dezvoltarea de parteneriate care să asigure vizibilitatea proiectului, atragerea în echipa de comunicare a unor resurse umane, în regim de voluntariat, din mai multe zone de expertiză și punerea în valoare a muncii lor.

Următoarele aspecte vor fi de asemenea punctate:

 • valoarea educativă a proiectului;
 • dezvoltarea de noi audiențe;
 • dezvoltarea de parteneriate;
 • implicarea componentei de voluntariat;
 • implicarea de resurse proprii (financiare sau de alte forme, pentru proiectul depus sau pentru categoria de continuitate/ sustenabilitate)

Pentru validarea aplicantului declarant câștigător, în urma jurizării proiectelor, acesta trebuie să:

 • îndeplinească toate criteriile de eligibilitate;
 • să poată să fie contactat la numărul de telefon mobil/adresă de e-mail menționate în documentația depusă odată cu proiectul, în termen de 5 zile calendaristice de la data desemnării sale drept câștigător;
 • în momentul contactării să depună toate documentele solicitate de Organizator stipulate la capitolul II. Punctul 4.1 (extras RAF, Act Constitutiv, copie CUI, Înscriere în Registrul Entităților Nonprofit/Unităților de Cult, dovada plății la zi a datoriilor către bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale, extras bancar, fara sume, din care sa reiasa contul IBAN in lei).
 • (1) În cazul în care aplicantul desemnat câștigător nu respectă termenul menționat în cadrul prezentului articol sau refuză cu rea-credință și nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a-l invalida.

(2) În acest caz, Organizatorul impreună cu Kaufland România care oferă finanțarea, își rezervă dreptul de a continua procesul de validare a unui alt câștigator.

d) SEMNARE CONTRACT DE FINANȚARE CU APLICANTUL CÂȘTIGĂTOR:

Începând cu data de 20 ianuarie 2021 până în data de 30 ianuarie 2021.

e) IMPLEMENTARE PROIECT:

Proiectul trebuie să înceapă în maximum 30 de zile de la data semnării contractului de finanțare și nu pot fi implementate mai târziu de 30 august 2021.

2. BUGETUL OFERIT APLICANTULUI CÂȘTIGĂTOR:

Bugetul total primit de aplicantul câștigător este de 10.000 EUR. Bugetul va cuprinde exclusiv costurile ce urmează a fi acoperite din finanțarea obținută în cadrul competiției și va fi cheltuit pentru acțiunile precizate în planul de promovare și modelul bugetar. Organizatorii vor accepta reviziile cauzate de situații neprevăzute la momentul planificarii, atât timp cât se subsumează obiectivelor de comunicare. Pentru sumele necheltuite de către beneficiarul finanțării, se va încheia un act adițional la contract, pentru a fi transmis acest excedent în cadrul altor activități ale proiectului pentru care a fost realizat planul de promovare câștigător.

3. DURATA PROIECTULUI:

Nu există o limitare strictă a duratei proiectului, însă acesta trebuie să își încheie implementarea activităților până la data de 30 august 2021. Perioada de implementare a proiectului trebuie să înceapă în maxim 30 de zile de la data semnării contractului de finanțare.

4. ELIGIBILITATEA APLICANȚILOR:

4.1 Sunt eligibile următoarele categorii de aplicanți:

 • organizații non-guvernamentale și fundații, fără scop lucrativ, înființate legal, cu sediul în România, având cel puțin 2 ani de activitate;

Organizațiile non-guvernamentale și fundațiile trebuie să aibă personalitate juridică, să fie persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul social în România și să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt constituite, organizate și administrate în conformitate cu legislația care guvernează organizațiile non-guvernamentale fără scop lucrativ din România (OG 26/2000 sau Legea 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, și anume sunt asociații, fundații sau federații;
 • au o activitate de minimum 2 ani;
 • au ca principal domeniu de activitate acțiuni în legătură cu protejarea și salvarea patrimoniului cultural material și imaterial din România și care încurajează, prin acțiunile și rezultatele lor, dezvoltarea de noi inițiative dedicate patrimoniului cultural
 • pot face dovada, prin imagini/articole de presă/filmulețe etc. că au făcut cel putin 2 proiecte anterior, cu finanțare publică sau privată;
 • sunt independente de guvern și de alte autorități naționale, regionale sau locale;
 • sunt independente de persoane juridice cu scop lucrativ;
 • sunt independente de partide politice;
 • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari;
 • sunt înscrise în Registrul Entităților Nonprofit/Unităților de Cult
 • Planurile de promovare înscrise trebuie să fie destinate proiectelor dezvoltate în jurul obiectivelor de patrimoniu. Proiectele pentru care sunt gândite planurile de promovare înscrise în apel pot fi vechi sau noi. Planurile de promovare înscrise trebuie să fie derulate în 2021.

Dupa desemnarea aplicantului câștigător, reprezentanții Kaufland România vor intra în legatură direct cu reprezentanții legali ai acestuia și li se vor solicita o serie de acte, în original (extras RAF, Act Constitutiv, copie CUI, Înscriere în Registrul Entităților Nonprofit/Unitatilor de Cult, dovada plății la zi a datoriilor la bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale, extras bancar, fara sume, din care sa reiasa contul IBAN in lei).

Dupa ce aplicantul câștigător va putea oferi toate aceste documente, se va încheia cu acesta contractul de sponsorizare, iar finanțarea se va oferi prin transfer bancar în lei, la cursul BNR din data semnării contractului.

În cazul în care aplicantul câștigător nu va putea oferi toate documentele solicitate pentru a se putea încheia contractul de finanțare, atunci acesta va fi declarat necâștigător al competiției și se va intra în legatură cu aplicantul de rezervă. Aplicantul stabilit ca rezervă nu va fi comunicat decât în cazul în care aplicantul ales câștigător nu va putea oferi actele solicitate pentru închierea contractului de finanțare.

4.2 Nu vor fi considerați eligibili aplicanții care:

 1. nu îndeplinesc cumulativ criteriile menționate mai sus;
 2. sunt partide politice sau filiale ale acestora;
 3. sunt instituții religioase sau ONG-uri afiliate unui cult;
 4. sunt ONG-uri filiale ale unor ONG-uri naționale sau internaționale;
 5. sunt în curs de dizolvare, şi-au suspendat activitățile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situație similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislația sau reglementările naționale în vigoare;
 6. au suferit condamnări definitive pentru orice tip de infracțiune;
 7. prezintă indicii de săvârșire a unor grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace;
 8. nu și-au îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale;
 9. au fost declarate a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor precontractuale și contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a finanțărilor;
 10. sunt subiect al unui conflict de interese cu organizații sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanțării nerambursabile;
 11. sunt vinovați de inducerea gravă în eroare a finanțatorului prin furnizarea de informații incorecte sau incomplete în cursul participării la apelul de proiecte sau nefurnizarea informațiilor solicitate;
 12. există indicii că ar putea fi organizații ce au ca scop obținerea puterii politice şi/sau care desfășoară acțiuni de propagandă în acest sens;
 13. sprijină sau se angajează în activități teroriste sau cu caracter violent;
 14. furnizează resurse, sprijină sau sunt angajați în fabricarea sau vânzarea de muniții sau servicii asociate;
 15. practică și promovează prin acțiunile lor curente sau propuse în proiect un discurs instigator la ură sau discriminare;
 16. au încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze procesul de selecție din cadrul apelului de proiecte.

Fiecare aplicant trebuie să declare pe proprie răspundere că nu se încadrează în niciuna din situațiile menționate anterior. În acest sens, veți tipări, semna și transmite în cadrul aplicației Declaraţia de eligibilitate – document ce va descarca de pe site-ul www.cronicaridigitali.ro

5. CEREREA DE FINANȚARE ȘI DEPUNEREA ACESTEIA:

În cadrul apelului de proiecte solicitanții pot primi finanțare pentru un singur proiect.

Depunerea proiectului:

Procedura de depunere constă în completarea documentelor solicitate in format .pdf, semnat și stampilat de către reprezentanții legali la adresa office@zagabrand.ro.

Documentele se completează în limba română, cu diacritice, cu dimensiune de font 12, Times New Roman. Vă rugăm să completați documentele cu atenție și cât mai clar posibil, pentru a putea fi evaluat corespunzător. Pentru acceptarea cererii de finanțare este necesară completarea tuturor câmpurilor acesteia și atașarea tuturor documentelor obligatorii.

! Cererea de finanțare intră în competiție doar dacă ați primit un e-mail de confirmare de pe adresa office@zagabrand.ro

Fiecare cerere transmisă, alături de toate celelalte documente solicitate, va primi un număr de înregistrare în momentul în care se va confirma primirea, fiind astfel validată înscrierea aplicantului la competiție.

Atenție! Dacă cererea de finanțare a fost confirmată și înregistrată, aceasta nu mai poate fi completată ulterior.

Fiecare solicitant trebuie să completeze cererea de finanțare (Anexa 1). Toate câmpurile existente în formular sunt obligatorii, cu respectarea exacta a indicațiilor prevăzute: (nr. de rânduri/caractere etc.).

6. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE ȘI EVALUAREA PROIECTELOR:

6.1. Respectarea criteriilor de eligibilitate ale cererii de finanțare:

 • Proiectul trebuie să răspundă obiectivelor competiției;
 • Încadrarea proiectelor în calendarul competiției, perioada februarie-august 2021;
 • Completarea corectă și transmiterea tuturor documentelor solicitate pentru participare;
 • Respectarea condițiilor de eligibilitate ale aplicantului;
 • Toate activitățile proiectului trebuie să se desfășoare în România;
 • Datele de contact transmise în cadrul aplicației (e-mail, telefon, pagina de Facebook, site etc) trebuie să fie corecte și valide;

6.2. Evaluarea propunerilor de proiect înscrise în Competiție va urmări respectarea următoarelor criterii:

 • Scopul proiectului este clar descris și obiectivele proiectului sunt SMART (S – specific; M – măsurabil; A – (de) atins/abordabil; R – relevant; T – încadrat în timp);
 • Planul de activități de promovare este corelat cu obiectivele;
 • Activitățile sunt descrise clar și concis și în ordinea desfășurării lor;
 • Bugetul proiectului respectă categoriile de cheltuieli enumerate în modelul de buget al programului. De asemenea, cheltuielile sunt realiste, rezonabile și esențiale pentru ducerea proiectului la bun sfârșit (bugetul folosit este proporțional cu numărul de beneficiari și impactul estimat);
 • Documentele organizației/fundației (solicitate la ultimul punct din formular) trebuie să fie complete și autentice.

Următoarele tipuri de activităţi NU sunt considerate eligibile și conduc la descalificarea proiectului:

 • sponsorizări individuale pentru participarea la cursuri, ateliere, seminarii, conferințe, congrese; burse individuale de studiu sau pentru cursuri de specializare;
 • proiecte care au natură partizană în special din punct de vedere politic și religios sau care condiționează sprijinul și acțiunile de apartenență la anumite ideologii;
 • proiecte de infrastructură, ce se concentrează pe achiziționarea de bunuri, mobilier sau clădiri; activități de refinanțare (adică folosirea fondurilor pentru a acorda finanțări nerambursabile, credite sau împrumuturi altor organizații sau persoane fizice/juridice);
 • activități curente (cererea de finanțare trebuie să fie elaborată pentru un proiect propriu-zis, ca set de activități bine definite și corelate, care să conducă la obținerea unor rezultate concrete într-un interval de timp definit);
 • activități care ar putea avea un impact nociv asupra mediului;
 • activități care aduc atingere drepturilor omului și valorilor democratice;
 • activități care ar putea dezinforma sau reprezenta un pericol privind sănătatea individului/publică.

Atenţie! Orice activitate în cadrul proiectului se va realiza cu respectarea regulilor aplicabile la acel moment și instituite de autoritățile competente pe perioada epidemiei de coronavirus (COVID-19).

7. DOCUMENTE ȘI ANEXELE OBLIGATORII DEPUNERII APLICAȚIEI

Documente necesare în cazul organizațiilor non-guvernamentale/ fundațiilor:

 • Cererea de finanțare – document de completat (template-ul obligatoriu se descarcă de pe de pe site-ul cronicaridigitali.ro), salvat pdf. și atașat;
 • Act Constitutiv – document de atașat;
 • Certificat de înregistrare (CIF) – document de atașat;
 • Hotărâre de înființare emisă de autoritatea competentă – document de atașat;
 • Declarația pe propria raspundere a solicitantului – Declarația de eligibilitate – document de completat (template-ul obligatoriu se descarca de pe de pe site-ul cronicaridigitali.ro), semnat, salvat pdf. și atașat;
 • Buget – document de completat (template-ul obligatoriu se descarcă de pe de pe site-ul cronicaridigitali.ro) și atașat în format Microsoft Excel, alt format nu este luat în considerare;
 • Extras de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (RAF) * emis de maxim 30 de zile – document de atașat;
 • Dovada plății la zi a datoriilor la bugetul de stat și la cel al asigurărilor sociale*

* Cu excepția extrasului RAF și a dovezii lipsei datoriilor către stat, toate celelalte documente menționate mai sus vor fi trimise în momentul depunerii proiectului. În caz contrar, proiectele nu vor fi considerate eligibile și vor fi descalificate.

* Celelalte documente solicitate se vor trimite în momentul în care proiectul depus este cel câștigător pentru a se semna contractul. În caz contrar, proiectul va fi considerat neeligibil și va fi descalificat, bugetul alocat acestuia reportându-se pentru proiectul rezerva.

* Tuturor solicitanților li se va verifica online înscrierea în Registrul Entităților Nonprofit/Unităților de Cult (declarația D164). Dacă nu se confirmă înscrierea acestea vor fi considerate neeligibile și proiectul va fi descalificat.

8. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Solicitantul va ține cont de următoarele reguli privind costurile, atât în întocmirea, cât și în cheltuirea bugetului:

 • să fie necesare pentru derularea proiectului;
 • să fie corelate cu activitățile proiectului și să fie prevăzute în bugetul total estimat al proiectului;
 • să fie desfășurate în perioada de implementare a proiectului;
 • să fie identificabile și verificabile, să fie susținute de documentele justificative originale, conform reglementărilor naționale în vigoare și să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului;
 • să reflecte costurile reale și să poată fi ușor identificate ca atare și să fie calculate proporțional cu activitatea susținută în cadrul proiectului;
 • să respecte prevederile specifice ale legislației în vigoare cu privire la respectivul cost;
 • să fie detaliate în bugetul completat și atașat la aplicația proiectului.

Următoarele costuri NU vor fi considerate eligibile:

 • Provizioane pentru pierderi sau datorii;
 • Amenzi, penalități și costuri aferente litigiilor;
 • Dobânzi datorate, costuri aferente datoriilor și penalități de întârziere;
 • Credite către terțe părți;
 • Cheltuieli excesive și/sau nejustificate;
 • Acordarea de ajutoare, premii, burse etc. în bani;
 • Orice costuri efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanțare nerambursabilă;
 • Proiecte care finanțează strict costurile unui eveniment, indiferent de natura acestuia; Achiziționarea de terenuri, achiziționarea sau construirea de clădiri;
 • Costurile de leasing;
 • Taxa pe valoare adăugată și alte taxe și impozite care pot fi recuperate de către beneficiar potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Recomandări privind întocmirea bugetului:

La rubrica „Cheltuieli solicitant” se pot include următoarele tipuri de cheltuieli, în valoare maximă de 50% din valoarea proiectului:

 • Cheltuieli cu resursele umane implicate în proiect în baza unor contracte individuale de muncă – salariul net plus impozitele și contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat. Dacă persoanele implicate sunt cu normă parțială se va menționa acest lucru pe coloana „Categorie de buget” după ce se transmite rolul acestuia în cadrul desfășurării proiectului (ex.: manager de proiect 50%), iar costul inclus pe coloana Cost unitate va fi contravaloarea aferentă normei prevăzute.
 • Alte costuri aferente contractelor de muncă (bonuri de masă, plata unor training-uri/workshop-uri de formare a echipei) alocate direct proporțional proiectului*;
 • Cheltuieli ale sediului (electricitate, gaze naturale, curățenie, încălzire, chirie etc.) alocate direct proporțional proiectului*;
 • Cheltuieli de telecomunicații (telefon, fax, internet etc.) alocate direct proporțional proiectului*;

* Alocate proporțional proiectului – exemple:

 • dacă sediul este folosit pentru desfășurarea a 3 proiecte, costul chiriei este alocat direct proporțional, în funcție de spațiul ce se utilizează, pe fiecare proiect.
 • dacă același telefon este utilizat pentru 3 proiecte, costul facturii este alocat direct proporțional în funcție de intensitatea folosirii pe un proiect sau altul.

* Justificarea acestui tip de cheltuială se face pe baza: contractului de chirie, contractului de muncă, factură, contract de prestări servicii (de exemplu pentru cheltuielile de curățenie ale sediului).

La rubrica „Cheltuieli cu resurse umane externe” se pot include următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuielile ocazionate de contracte de prestări servicii și ale contractelor de cesiune a drepturilor de autor a experților/trainerilor/formatorilor etc. subcontractați în cadrul proiectului, necesare implementării acestuia*.

* Sunt excluse contractele civile de prestări servicii.

* Justificarea acestui tip de cheltuială se face pe baza: contractului de prestări servicii, contracte de cesiunea drepturilor de autor sau factură.

* Pentru acest tip de cheltuială se va specifica numele subcontractantului.

La rubrica „Cheltuieli cu servicii” se pot include următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuieli ocazionate pentru serviciile de catering, cazare, masă, transport, servicii publicitare/ dezvoltare canale de comunicare, tipărirea de materiale publicitare, publicitate Facebook, dezvoltarea platformelor, chiria echipamentelor utilizate în cadrul proiectului etc., necesare implementării proiectului;

* Sunt excluse contractele civile de prestări servicii.

* Justificarea acestui tip de cheltuială se face pe baza: contractului de prestări servicii, contracte de cesiunea drepturilor de autor sau factură.

La rubrica „Cheltuieli cu echipamente/bunuri/consumabile” se pot include următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri (materiale de constructie, unelte, costume de lucru etc.), echipamente (videoproiector, laptop, tabletă etc.) și licențe necesare implementării proiectului.
 • Cheltuieli cu materialele consumabile utilizate în cadrul proiectului: rechizite, papetărie etc. necesare implementării proiectului.

* Aceste cheltuieli trebuie să fie evaluate corect cu obiectivul programului

* Costul acestora trebuie evaluat obiectiv, fiind ușor de identificat și să nu fie supraevaluat. * Justificarea acestui tip de cheltuială se face pe baza: bonului fiscal, facturii.

* Nu sunt considerate eligibile proiectele care au bugetul concentrat pe achizitii de bunuri și echipamente.

La rubrica „Cheltuieli de transport/deplasare” se pot include următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuieli cu combustibilul consumat, biletele de tren, metrou etc. realizate de membrii echipei de proiect în interesul proiectului;
 • Cheltuielile cu combustibilul, biletele de tren, metrou, etc. decontate beneficiarilor direcți implicați în proiect;

* Justificarea acestui tip de cheltuială se decontează pe baza bonului fiscal, facturii, biletelor de tren, metrou etc.

La rubrica „Cheltuieli de promovare” se pot include următoarele tipuri de cheltuieli: Cheltuielile ocazionate cu producerea materialelor de promovare (flyere, broșuri, tricouri, stickere, bannere, canale social media, ads, boots, influencer marketing, fotografie, video etc);

* Justificarea acestui tip de cheltuială se face pe baza: bonului fiscal, factura.

* Cheltuielile de promovare ce au la bază un contract de prestări servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor se încadrează la rubrica „Cheltuieli cu servicii”

La rubrica „Cheltuieli de protocol” se pot include următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuielile de protocol pentru evenimentele offline sau online din cadrul proiectului la care participă beneficiarii direcți (small creative gifts, apă, cafea, snack-uri, fructe, sandvișuri etc.)

* Justificarea acestui tip de cheltuială se face pe baza: bonului fiscal, facturii.

* Cheltuielile de protocol ce au la bază un contract de prestări servicii se încadrează la rubrica „Cheltuieli cu servicii”

La rubrica „Cheltuieli închiriere spațiu” se pot include următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuială ocazionată doar de închirierea spațiilor destinate exclusiv evenimentelor din cadrul proiectului la care participă beneficiarii direcți.

* Nu se consideră a fi încadrată la această rubrică o fracție din chiria spațiului în care asociația își desfășoară activitatea, ci la rubrica „Cheltuieli asociație”.

* Justificarea acestui tip de cheltuială se face pe baza contractul de închiriere și factură.

La rubrica „Alte cheltuieli proiect” se pot include următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuieli cu: poșta, curieratul, imprimare/copiere etc.
 • Alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea proiectului.

* Justificarea acestui tip de cheltuială se face pe baza bonului fiscal și factură.

9. TRANSMITEREA DOCUMENTELOR SUPORT PENTRU PROIECTUL DECLARAT CÂȘTIGĂTOR:

Solicitantul care a fost selectat câștigător va fi anunțat și de către finanțator în scris, prin e-mail.

În urma semnării contractului de finanțare:

– beneficiarul finanțării primeste 100 % din valoarea contractului;

– plata se va realiza în contul IBAN în Lei, cont ce va fi notificat de către beneficiar prin contractul de finanțare.

Obligații ale beneficiarului finanțării:

 • Benficiarul se angajează să respecte prezentul Regulament al competiției
 • Să respecte și să folosească manualul de identitate vizuală pus la dispoziție de finanțator în toate materialele de Comunicare și promovare create în cadrul proiectului, alături de logo sau hastag (în funcție de mediul de comunicare) al Cronicari Digitali.
 • Benficiarul se angajează să întocmească Raportul final care va cuprinde rezultatele proiectului din punct de vedere comunicare și încadrarea în buget.

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Sunt prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către fiecare participant la Competiție (denumiți în continuare „Participantul’’) de către Organizator și Finanțator: În măsura în care Participantul dezvăluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de către acesta, ale reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice către Organizator pentru sau în legătură cu prezenta Competiție, având în vedere faptul că Organizatorul nu beneficiază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane, Participantul are obligația să informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv în contextul drepturilor de audit ale Beneficiarului (câștigătorul competiției) prevăzute în acestă Competiție, dacă este cazul, utilizând în acest sens textul de informare redat mai jos. Participantul va lua măsuri pentru ca această dezvăluire să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, dacă este cazul, astfel încât Organizatorul să poată prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevăzute în Competiție, fără să mai îndeplinească vreo formalitate. Participantul va respecta instrucțiunile care pot fi trimise periodic de către Organizator în scris, în format electronic sau pe hârtie, cu privire la informațiile care trebuie furnizate respectivelor persoane fizice în scopul îndeplinirii prevederilor prezentei clauze. Informare privind Protecția datelor cu caracter personal Organizatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul), precum și conform legislației subsecvente în domeniu. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Organizator aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către Participant, reprezentanții legali sau convenționali ai Participantului, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate Organizatorului de către Participant, dacă este cazul (denumiți împreună, în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către Organizator la inițierea relațiilor aferente Competitiei, cu Participantul, sau pe parcursul derulării programului. Temeiurile și scopurile pentru care Organizația prelucrează datele cu caracter personal:

a) îndeplinirea obligațiilor legale ale Organizatorului în contextul derulării relațiilor aferente Competitiei:

 • gestiune administrativ-financiară;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea documentelor; realizarea de audituri și investigații interne;
 • gestionarea controalelor efectuate de autorități;
 • asigurarea securității în incintele Organizatorului;
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță);
 • alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației aferente Competiției și/sau calitatea dumneavoastră. Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, Organizatorul se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.

b) desfășurarea Competiției Naționale Cronicari Digitali – Apel de proiecte pentru ONG-uri ediția 2020 prin raportare la specificul acestui tip de competitie;

c) îndeplinirea intereselor legitime ale Organizatorului, în contextul desfășurării obiectului de activitate pentru următoarele scopuri: proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT, gestionarea reclamațiilor. Categoriile de date cu caracter personal În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Organizatorul prelucrează datele pe care ni le furnizați în mod direct, datele furnizate de către Participant în vederea încheierii și executării Competitiei, ediția 2020, încheiat cu Organizatorul (incluzând, fără limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), precum și date pe care Organizatorul le generează pe baza acestora, respectiv: informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de către orice persoană, date rezultate din utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție de către Organizator (dacă este cazul).

Categoriile de destinatari

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Organizatorul poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, în măsura în care vă exercitați dreptul de acces de care beneficiați conform legislației aplicabile în materie, autorităților publice locale/centrale, împuterniciților (entități care asistă Organizatorul în activitățile de prelucrare) și/sau partenerilor contractuali.

Durata prelucrării. Destinația ulterioară a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator pe durata executării Competiției, ediția 2020, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului, inclusiv obligațiile de arhivare. După îndeplinirea duratelor de arhivare, Organizatorul poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua în continuare diverse prelucrări statistice.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Organizatorul nu va transfera date cu caracter personal în afara României. Drepturile dumneavoastră în contextul activităților de prelucrare: Dumneavoastră beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării (începând din 1 martie 2020);
 • dreptul la portabilitatea datelor (începând din 1 martie 2020);
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Organizatorul să anonimizeze aceste

date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice. Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Organizator, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugam contactați Responsabilul privind Protecția Datelor, la adresa de e-mail: office@zagabrand.ro, în atenția Violeta Picioruș.

Au calitate de organizator: SC Zaga Brand SRL, Institutul National al Patrimoniului și finanțatorul programului, Kaufland România.

11. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

Informații suplimentare cu privire la organizarea și desfășurarea Competiției pot fi solicitate de către orice persoană interesată, la adresa de e-mail office@zagabrand.ro

Organizatorul poate decide oricând modificarea perioadelor etapelor de concurs, precum și încetarea sau suspendarea acestora prin înștiințare scrisă, comunicată în prealabil, pe website-ul proiectului Cronicari Digitali: www.cronicaridigitali.ro și/sau pe pagina de Facebook oficială a proiectului https://www.facebook.com/cronicaridigitali. Entitatea care câștigă o finanțare în cadrul Competiției („Beneficiarul”) are obligația să folosească această finanțare exclusiv în scopul implementării proiectului înscris și în condițiile transmise în cadrul aplicației și aprobate de catre finanțator. În caz contrar, Beneficiarul are obligația să restituie Organizatorului întreaga sumă acordată pentru proiectul finanțat de acesta.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a fost desemnat câștigător, dar nu mai târziu de data începerii implementării acestuia, dacă se dovedește că beneficiarul nu respectă/ nu a respectat, oricând pe perioada desfășurării contractului de finanțare, oricare dintre prevederile acestui regulament. În cazul în care un proiect este eliminat din lista câștigătorilor, Organizatorul își rezervă dreptul de a redirecționa finanțarea către proiectul rezerva.

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita returnarea finanțării, parțial sau total, unui proiect desemnat câștigător, dacă se dovedește că beneficiarul nu respectă/ nu a respectat, oricând pe perioada desfășurării contractului de finanțare, oricare dintre prevederile acestui

regulament. Beneficiarii finanțării iau la cunoștință că Organizatorul își rezervă dreptul de a realiza oricând, pe perioada desfășurării proiectului, verificări cu privire la modalitatea de implementare a proiectului câștigător, personal sau prin parteneri desemnați de către acesta. Beneficiarul finanțării are obligația de a pune la dispoziție, la cererea Kaufland România, rapoarte de evaluare /documente de orice natură/ materiale de comunicare, justificative pentru evaluarea corectă a indeplinirii obligațiilor beneficiarului.

Anexa 1: CERERE DE FINANȚARE -> descarcă documentul

Anexa 2: FORMULAR PENTRU PREZENTAREA PROIECTULUI -> descarcă documentul

Anexa 3: DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE -> descarcă documentul

Model BUGET -> descarcă documentul